Skaitmeninės mokymo(si) priemonės | www.lspp.lt
Bal 27, 2011 - Nuorodos    Komentarų nėra

Skaitmeninės mokymo(si) priemonės

Skaitmeninės mokymo priemonės, kurias galima nemokamai parsisiųsti į kompiuterį arba naudotis virtualioje aplinkoje.

„Įvardink daiktą“ – demonstracinio – mokomojo pobūdžio priemonė, todėl tinka įvairiems kalbos ir kalbėjimo aspektams atskleisti bei kalbiniams įgūdžiams formuoti ir tobulinti: lietuvių kalbos fonetinėms ypatybėms aiškinti, fonetinės ir grafinės raiškos sąsajoms demonstruoti, tarties normoms aiškinti ir diegti, žodynui plėsti. Didžiausias dėmesys šioje programoje skiriamas balsių ir dvibalsių diferencijavimo, jų taisyklingo tarimo, žodžio garsų analizės bei sintezės aspektams. Atsižvelgiant į tai, kokie optiškai ar akustiškai panašūs balsiai ir dvibalsiai dažniausiai painiojami, mokomoji medžiaga pateikta šešiais blokais: u-ū, i-y, e-ė, ie-e-ė, ei-ie, o-uo. Programą sudaro trys dalys: „Paveikslų galerija“, „Įrašyk!“, „Parašyk!“.
Su šia programa savarankiškai gali dirbti ir mokiniai, norintys tobulinti savo kalbinius įgūdžius.

LKKS v.3.0 – Lietuvių kalbos rašybos kompiuterinis sąvadas – kompiuterinės priemonės paskirtis – priminti pagrindines lietuvių kalbos rašybos taisykles, įvertinti jas, formuoti taisyklingos rašybos įgūdžius.

Mokymo priemonė sudaryta iš tokių dalių:
rašybos žaidymų,
gramatikos santraukos,
gramatikos,
pratimų,
diktantų.

Paveikslėlių aritmetika – mokymo priemonė, skirta mokytis pagrindinių aritmetinių veiksmų – sudėties, atimties, daugybos, dalybos. Užduotį sudaro dešimt klausimų. Greta pateikiamas paveikslėlis. Teisingai atlikus užduotis, paveikslėlis atidengiamas. Pateikiamų užduočių sudėtingumą galima pasirinkti. KMP tinkama naudoti 1 – 2 klasėje bei dirbant su specialiųjų poreikių mokiniais. Jai interneto ryšys nereikalingas.

Sebran’s ABC – tai mokymo priemonė, skirta mokytis skaičiuoti, sudėti, atimti, dauginti, mokytis pažinti skaičius, raides, lavinti atmintį ir pan.Čia rasite 12 rūšių skirtingų užduočių. Ji lokalizuota lietuvių kalbai.

Matematika Tau – 5E – mokymo priemonėje sudėti tie uždaviniai, kuriuos patogu spręsti kompiuteriu, braižymo užduotys, testai, galvosūkiai. Yra trijų tipų užduotys. Vienos iš jų vizualizuoja teoriją, kitos įtvirtina žinias arba moko skaičiavimo algoritmų. Trečia užduočių rūšis skirta matematikos integravimui su kitais mokomaisiais dalykais. Iš viso nagrinėjamos 93 temos. Užduotis galima spręsti trijuose režimuose. Galima pasirinkti sudėtingumo lygį. Yra galimybė peržiūrėti savo atsakymus ir palyginti su teisingais. Užduotis generuoja kompiuteris, todėl kiekvieną kartą atliekant užduotis jos bus skirtingos.

Paprastosios trupmenos – mokymo priemonės turinį sudaro penkios temos. Pirmoji tema „Kuri figūros dalis nuspalvinta“ skirta mokytis nurodytą dydžio dalį reikšti paprastąja trupmena. Kitos temos skirtos mokytis atlikti veiksmus (sudėti, atimti, dauginti, dalyti) su paprastosiomis trupmenomis (mišrieji skaičiai nėra nagrinėjami). Ypač patraukli galimybė peržiūrėti savo atsakymus ir palyginti juos su teisingais. Šios priemonės svarbi ypatybė yra ta, kad uždavinius generuoja kompiuteris, todėl kiekvieną kartą atliekant užduotis, jos bus skirtingos. Tiesa, kad skaičiavimai nebūtų sunkūs, programoje yra apribotas parenkamų skaičių dydis.

„Figūros“ – mokymo priemonė, skirta specialiųjų poreikių 6–14 metų vaikams. Čia pateikiamos užduotys su šešiomis skirtingomis geometrinėmis figūromis: jas reikia atpažinti, surasti joms „antrininkes“, iš jų sudėlioti kokį nors paveikslėlį, suskaičiuoti figūrų kampus ir kt. Priemonė įgarsinta aiškia ir taisyklinga lietuvių kalba, ją galima kūrybiškai pritaikyti matematikos, dailės, technologijų pamokose. Dirbdami su ja specialiųjų poreikių vaikai lavina atmintį, mąstymą, tobulina dėmesio koncentraciją…

Pasakyk, kiek laiko – mokymo priemonė, skirta padėti mokiniams išmokti pažinti laiką ir nustatyti laikrodį. Ji sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: mokymosi, laikrodžio nustatymo testo ir laiko atpažinimo testo. Priemonėje galima keisti laikrodžio rodyklių padėtį, įjungti arba išjungti garso įrašą, pasirinkti laikrodžio tipą – analoginį arba/ir skaitmeninį. Tinka specifinių pažinimo, regos, kompleksinių sutrikimų ir kt. negales turintiems 6–12 metų vaikams. Naudojant ją galima tobulinti dėmesį, lavinti atmintį, mąstymą, regimosios atminties įgūdžius.

Matematikos uždaviniai 7 klasei – mokymo priemonė, skirta 7 klasės matematikos mokymui, pritaikyta adaptuotiems bei modifikuotiems mokiniams. Priemonę sudaro temos: Teigiamų ir neigiamų skaičių veiksmai, Reiškinių pertvarkymas, Lygčių sprendimas. Priemonėje yra teorinė medžiaga, pratybos, kontroliniai darbai, pagalba.

MOPPI – Matematika II – mokymo priemonė, apimanti 6-9 klasių matematikos kursą. Programa skirta matematikos mokymui, ir gali būti naudojama tiek matematikos pamokų metu, kontroliniams darbams, tiek ir savarankiškam mokymuisi. Joje yra daugiau nei 2600 įvairių matematikos užduočių, kurios gali būti atnaujinamos ir keičiamos. Programa interaktyvi, greitai įvaldoma ir patogi naudoti.

Žaidžiame matematiką. Tiesinės lygtys – mokomoji priemonė, skirta mokyti(s) spręsti paprasčiausias pirmojo laipsnio lygtis su vienu nežinomuoju. Kiekvienos lygties atveju galima pasirinkti vieną iš trijų sudėtingumo lygių: a) visi lygties koeficientai ir atsakymas yra natūralieji skaičiai; b) lygties koeficientas ir atsakymas yra teigiamieji racionalieji skaičiai (dešimtainės ar paprastosios trupmenos); c) lygties koeficientai ir atsakymas yra racionalieji skaičiai. Programoje yra dvi veiksenos: mokymosi ir pasitikrinimo. Pratimų skaičius nėra ribojamas. Atlikus kontrolines užduotis, suskaičiuojami teisingi atsakymai, įvertinamas rezultatas (parašomas pažymys).

2+2 – mokomoji priemonė mokyti mokinius skaičiuoti, lyginti skaičius, sudėti, atimti, dauginti, dalinti. Įdomios užduotys padės vaikui mokytis matematikos su džiaugsmu.


„Skaičių sūpuoklės“
– mokomoji priemonė, kurioje sudaromi, veiksmai tapatūs kitoje sūpynių pusėje esančiam rezultatui. Yra galimybė uždengti tam tikrą skaičių ar veiksmo ženklą ir taip mokytis lygčių.

Linksma kalba – skaitmeninė mokymo priemonė, skirta anglų kalbos mokymui pradinėse klasėse, ją sudaro žodyno ir gramatikos interaktyvios užduotys: septyni gramatikai skirti mokomieji žaidimai padės įgyti anglų kalbos gramatikos žinių bei įgūdžių. Žaidimuose supažindinama su spalvomis, prielinksniais, įvardžiais, veiksmažodžių vartosena, tačiau daugiausiai dėmesio skiriama sakinių, klausimų bei atsakymų darybai – pagrindiniam sklandžiam anglų kalbos žinių praktiniam pritaikymui.

Visus priemonėje vartojamus žodelius rasite dviejuose žodynuose (lietuvių–anglų, anglų–lietuvių) – kiekviename jų yra net po 500 žodžių.

Lietuva – mano šalis – tai interaktyvi vaizdinė ir garsinė mokymo priemonė, skirta integruotai mokyti istorijos, literatūros ir šalies kultūros 2–4 klasėse. Priemonė taip pat yra suderinta su interaktyviosiomis lentomis. Šia priemone ugdomos vertybinės nuostatos: pagarba savo tradicijoms, religijai, kultūros paveldui, meilė gimtajam kraštui.
Mokymo priemonė yra sudaryta iš dviejų skyrių – ,,Lietuvos istorija“ ir ,,Lietuva ir kaimynai“. Pirmasis skyrius – tai interaktyvi laiko juosta, kuria galima keliauti nuo ledynmečio iki dabartinių laikų. Slenkant amžiams, mokinys gali stebėti, kaip kinta Lietuvos sienos, kas svarbaus vyksta. Sustojus pasirinktame amžiuje, galima pasižiūrėti animuotus pasakojimus apie pagrindinius to meto įvykius, žaisti žaidimus ar atlikti užduotis.

„Maistas ir gėrimai“ – mokymo priemonė, skirta žodyno mokymui(si) ir įtvirtinimui ikimokyklinio amžiaus vaikams bei jaunesniojo mokyklinio amžiaus mišrių ir specifinių pažinimo procesų sutrikimų ir kitų negalių turintiems 6-12 metų vaikams. Ši priemonė gali būti naudojama darželio auklėtojų bei mokytojų, specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, dirbančių su specialiųjų ugdymo(si) poreikių (specifinių pažinimo, klausos sutrikimų) turinčiais mokiniais.

„Profesijos“ – mokymo priemonė, skirta pradinių klasių mokiniams bei vyresniųjų klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams susipažinti su įvairiomis profesijomis bei šių profesijų atstovų atliekamu darbu.

„Žmogaus sauga“

Priemonę sudaro skyriai:
Gaisrai I
Gaisrai II
Elgesys su gyvūnais
Prie vandens

Mokinukai.lt – portalas, skirtas pradinukams (1–4 klasėms) ir moksleivius supažindina su geografijos ir astronomijos pagrindais, kalendoriumi, gyvūnais, augalais, žmogaus kūnu bei sveikata.
Portalo turinys apima pagrindines pasaulio pažinimo pamokų temas: gyvoji gamta, negyvoji gamta, gyvenamoji aplinka, sveikata ir saugumas, gyvenimo kaita. Spalvinga animacija, įdomūs veikėjai padės paaiškinti, pristatyti tam tikras pamokos temas. Patogus ir aiškus meniu, turintis daug funkcijų, leis išnaudoti visas šios mokomosios priemonės galimybes.
Atskirai prie kiekvienos temos taip pat galima pasirinkti interaktyvias užduotis ir pasitikrinti savo žinias.

Facebook Google Twitter Myspace del.icio.us Digg StumbleUponTurite ką pasakyti? Palikite komentarą!